สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาประเภทลู่ ( Track Events )

กรีฑาประเภทลู่

กรีฑาประเภทลู่ คือ กรีฑาประเภทที่ต้องแข่งขันกันบนทางวิ่ง หรือถนน หรือบนทางวิ่งที่เรียกว่า “ลู่” ใช้การวิ่งเป็นสำคัญ ตัดสินกัน 

ด้วยความเร็วและเวลา แบ่งออกเป็น

การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints ) นักกรีฑาต้องวิ่งในช่องวิ่งเฉพาะตัวตลอดระยะทาง มีระยะทางไม่เกิน 400 เมตร ได้แก่ 

1. วิ่ง 100 เมตร ชาย

2. วิ่ง 100 เมตร หญิง

3. วิ่ง 200 เมตร ชาย

4. วิ่ง 200 เมตร หญิง

5. วิ่ง 400 เมตร ชาย

6. วิ่ง 400 เมตร หญิง

การวิ่งระยะกลาง ( Middle Distance )

ประเภทกรีฑาที่มีระยะทางแข่งขันเกิน 400 เมตร แต่ไม่เกิน 1,500 เมตร ได้แก่

1. วิ่ง 800 เมตร ชาย

2. วิ่ง 800 เมตร หญิง

3. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย

4. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง

การวิ่งระยะไกล ( Long Distance ) มีระยะทางแข่งขันเกิน 1,500 เมตร ขึ้นไป ได้แก่

1. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง

2. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย

3. วิ่ง 10,000 เมตร ชาย

วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง ได้แก่

1. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง

2. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย

3. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง

4. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย

5. วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง 3,000 เมตร ( Steeple Chase ) ชาย

วิ่งผลัด ( Relay) ได้แก่

1. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย

2. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง

3. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย

4. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง