สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์