สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาประเภทรวม ( Combined Competitions )

กรีฑาประเภทรวม

กรีฑาประเภทรวม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทชาย ได้แก่ ทศกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 10 รายการ จัดแข่งขัน 2 วัน ติดต่อกัน ดังนี้

วันแรก แข่งขัน 5 รายการดังนี้

1. วิ่ง 100 เมตร

2. กระโดดไกล

3. ทุ่มน้ำหนัก

4. กระโดดสูง

5. วิ่ง 400 เมตร

วันที่สอง แข่งขัน 5 รายการ ดังนี้

6. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร

7. ขว้างจักร

8. กระโดดค้ำ

9. พุ่งแหลน

10. วิ่ง 1,500 เมตร

ประเภทหญิง ได้แก่ สัตตกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 7 รายการ จัดแข่งขัน 2 วันติดต่อกัน ดังนี้

วันแรก แข่งขัน 4 รายการ ดังนี้

1. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร

2. กระโดดสูง

3. ทุ่มน้ำหนัก

4. วิ่ง 200 เมตร

วันที่สอง แข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

5. กระโดดไกล

6. พุ่งแหลน

7. วิ่ง 800 เมตร