สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาประเภทเดิน ( Race Walking )

ประเภทเดิน

การแข่งขันเดิน เป็นการก้าวเท้าไปข้างหน้า การก้าวเท้านั้นต้องไม่ทำให้การสัมผัสพื้นของเท้าขาดช่วงต่อเนื่องกันไป ในลักษณะเท้า

หน้าสัมผัสพื้นก่อนที่เท้าหลังจะพ้นพื้นและเท้าหน้าที่สัมผัสพื้นต้องเหยียดตรงในชั่วขณะที่ลำ ตัวตั้งฉากกับพื้น การแข่งขันเดิน มีระยะทาง

ดังนี้เดิน 20 กิโลเมตรและเดิน 50กิโลเมตร ชายและหญิง