สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

IDEMITSU Thailand Grand Prix 2017

ระเบียบการและใบสมัคร | หนังสือเชิญ | โปรแกรมแข่ง

กำหนดวันเวลาและสถานที่แข่งขัน

สนามแข่งขันที่ 1 วันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2560 สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้าภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้าภาคบ่าย |

สนามแข่งขันที่ 2 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 สนามกีฬา รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้าภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้าภาคบ่าย |

สนามแข่งขันที่ 3 วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |

สนามแข่งขันที่ 4 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |

*** สรุปคะแนนสะสม 4 สนาม | 100 เมตร | 400 เมตร | ***

*** เทปบันทึกภาพสนามแข่งขันที่ | 1 | 2 | 3 | 4***