สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

 

ระเบียบการแข่งขัน | ดาวน์โหลด |

หนังสือเชิญ | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |

ใบสมัคร | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |

ใบจองที่พัก | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |


ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โปรแกรมแข่งขัน |

สูจิบัตร | 1 | 2 | 3 |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ

สรุปผลการแข่งขันรุ่น | 12 ชาย12 หญิง | 15 ชาย15 หญิง | 18 ชาย18 หญิง |

คะแนนรวม | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวมพิเศษ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง | ชาย | หญิง |

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน 1 | 2 | 3 |


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โปรแกรมแข่งขัน | ห้องพักสำหรับนักกีฬา |

สูจิบัตร 1 | 2 | 3 |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ

สรุปผลการแข่งขันรุ่น | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวม | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวมพิเศษ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง | ชาย | หญิง |

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน 1 | 2 | 3 |


ภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โปรแกรมแข่งขัน | ห้องพักสำหรับนักกีฬา |

สูจิบัตร 1 | 2 | 3 |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ

สรุปผลการแข่งขันรุ่น | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวม | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวมพิเศษ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง | ชาย | หญิง |

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน 1 |