สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 67 ประจำปี 2565 ประกาศรายชื่อทีมและบุคคลที่ส่งเอกสารสมัครสมบูรณ์

กำลังอัพเดท..........

ประชาชนชาย
ทีม
3. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี
8. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร
10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคเหนือ
17. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง
19. กองปราบ
23. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
41. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง A
49. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
52. สโมสรกรีฑากองทัพเรือ
58. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
62. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
64. First Step Runners
65. 88 EIGHTY EIGHT Sport Running Club
66. กรีฑาบุรีรัมย์
80. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
81. ร.ร. ศรีไผทสมันต์
82. กรีฑาราชมงคลธัญบุรี
85. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
87. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
90. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
109. สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
102. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
110. ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา
113. ร.ร. เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
115. ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
119. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
121. ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
122. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
124. เด็กดอย
126. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
128. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
130. ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชารัฐ
136. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138. ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
143. กรีฑาธรรมศาสตร์
146. สโมสรทหารอากาศ B
147. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
152. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
153. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ B
155. กรีฑามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
157. สโมสรทหารอากาศ A
158. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
160. สโมสรกองทัพบก
166. ร.ร. นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บุคคล
- สิทธิกร เงินเลี้ยง
- พรเทพ ศรีวิมล
- พงษ์เทพ เทียนถาวร
- กันต์ ธันยาวงษ์
- กนนทวัฒน์ บัวสำอางค์
- อธิวัฒน์ อินทร์ศรี
- สุรสิงห์ อยู่สุข
- ส.ต.อ.วิชาญ แพร่ทอง
- ธีรภัทร วาดวงษ์
- จิรพงษ์ เมฆเวียน
- กิตติศักดิ์ ตายุบ
- จิรพัส เพาะแป้น
- ธนพล พวงสุวรรณ
- กรเอก จิระวัฒน์
- ภาคภูมิ รอดเขียว
- นิติพล ขุนศรี
- สหฤทธิ์ แจ้งจิตร์
- พัชรวุฒิ ศรีบุญจันทร์
- ปกครอง ตันทอง
- ปรมินทร์ ทัศนะ

_______________

ประชาชนหญิง
ทีม
8. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร
10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคเหนือ
19. กองปราบ
23. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29. ร.ร. ห้วยคตพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุทัยธานี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
41. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง A
52. สโมสรกรีฑากองทัพเรือ
57. ร.ร. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
58. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
61. ร.ร. วัดห้วยจระเข้วิทยาคม
62. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
64. First Step Runners
65. 88 EIGHTY EIGHT Sport Running Club
76. ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง
82. กรีฑาราชมงคลธัญบุรี
87. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
90. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
93. เทศบาลนครนนทบุรี
109. สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
115. ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
117. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
119. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
122. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
128. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
136. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138. ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
143. กรีฑาธรรมศาสตร์
144. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
146. สโมสรทหารอากาศ B
147. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
152. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
155. กรีฑามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
157. สโมสรทหารอากาศ A
158. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
160. สโมสรกองทัพบก

บุคคล
รัตติยากรณ์ อุดมสุข

_______________

เยาวชนชาย
ทีม
3. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี
8. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร
9. ร.ร. ทาขุมเงินวิทยาคาร
10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคเหนือ
12. ร.ร. พนางตุง
13. ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี
15. ร.ร. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
17. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง
18. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครแม่สอด
19. กองปราบ
20. กองปราบ 2
21. ร.ร. พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
24. ร.ร. คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
25. ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย
26. ร.ร. วรนารีเฉลิม-ศรียาภัย
27. ร.ร. บางมดวิทยา (สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์)
28. ร.ร. สามพรานวิทยา
29. ร.ร. ห้วยคตพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุทัยธานี
30. ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ
31. ร.ร. พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
35. ร.ร. นางรอง
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37. ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
38. ร.ร. พรมเทพพิทยาคม
39. ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
45. ร.ร. พรเจริญวิทยา
47. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
48. ร.ร. พุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์
52. สโมสรกรีฑากองทัพเรือ
53. ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย
54. ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา
55. ไอยราเศวต
57. ร.ร. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
59. ร.ร. ดอนแรดวิทยา
60. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์7๐ปีเทศบาล)
61. ร.ร. วัดห้วยจระเข้วิทยาคม
64. First Step Runners
65. 88 EIGHTY EIGHT Sport Running Club
69. ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา
70. สโมสรกรีฑา ร.ร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
71. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
72. ร.ร. อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
73. ส่วนบุญโญปถัมลำพูน
74. ร.ร. อุดรพิทยานุกูล
75. ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร
76. ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง
77. ร.ร. นาทวีวิทยาคม
79. เทศบาลเมืองสุรินทร์
81. ร.ร. ศรีไผทสมันต์
85. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
86. ร.ร. เปี่ยมรัก
88. ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น
91. ร.ร. เวียงสระ
92. ร.ร. กีฬาจังหวัดเชียงใหม่
93. เทศบาลนครนนทบุรี
95. ร.ร. สวีวิทยา
96. ชมรมกรีฑาจังหวัดสมุทรสงคราม
97. ร.ร. ทุ่งสง
98. สพม.นครศรีธรรมราช
99. ร.ร. ศรียาภัย
100. ร.ร. บ้านแหลมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
102. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
104. ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม
106. เทศบาลเมืองทุ่งสง
108. ชมรมกรีฑาเทศบาลตำบลนาทวี
109. สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
110. ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา
112. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
113. ร.ร. เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
115. ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
116. ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
118. ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
121. ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
125. ร.ร. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
127. ร.ร. นนทรีวิทยาคม อบจ.ปราจีนบุรี
130. ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชารัฐ
131. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาเจริญ A
133. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
134. ร.ร. พัทลุง
135. ร.ร. แก้งคร้อวิทยา
138. ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
140. ร.ร. สุราษฎร์พิทยา
141. ร.ร. วิเชียรมาตุ
145. ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต
148. ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6)
152. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
154. ร.ร. พะเยาพิทยาคม
157. สโมสรทหารอากาศ A
159. ร.ร. กระเทียมวิทยา
161. อ.บ.ต.ทอนหงส์
164. ร.ร. นานาชาติโชร์สเบอรี่
165. ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
166. ร.ร. นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
167. ร.ร. ขามแก่นนคร
168. ร.ร. เหล่าคามพิทนยาคม รัชมังคลาภิเษก
169. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
170. ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

บุคคล
- ยศสรัล ทิบำรุง
- คุณาวุฒิ ศรีชนะ
- มาโนชย์ ผานิชย์
- ทศพล ประเสริฐทรัพย์
- นครินทร์ แดงมั่นคง 
- กิตติ์ภัทร ทันค้า
- ธีรภัทร ไสยรัตน์
สุกฤษฏิ์ วรรณกูล
- สิรภพ ธนะศรี
- พัสกร วิไลกิจ
- คุณานนต์ พากเพียร
- พชร สกุลยา
- ณัฐภูมิ อ้นแหยม
- จตุพร จอนเจือ
- ธนากร ปาติคำ
- สรวิษ หลงรอด
- ศราวิน อินทพาด

_______________

เยาวชนหญิง
ทีม
4. ร.ร. ร่องคำ
7. ร.ร เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
8. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร
10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคเหนือ
12. ร.ร. พนางตุง
13. ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี
15. ร.ร. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
17. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง
18. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครแม่สอด
19. กองปราบ
22. เทศบาลนครตรัง
25. ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย
26. ร.ร. วรนารีเฉลิม-ศรียาภัย
27. ร.ร. บางมดวิทยา (สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์)
28. ร.ร. สามพรานวิทยา
29. ร.ร. ห้วยคตพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุทัยธานี
31. ร.ร. พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
38. ร.ร. พรมเทพพิทยาคม
42. ร.ร. หานโพธิ์พิทยาคม
45. ร.ร. พรเจริญวิทยา
47. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
48. ร.ร. พุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์
50. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
54. ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา
55. ไอยราเศวต
57. ร.ร. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
59. ร.ร. ดอนแรดวิทยา
60. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์7๐ปีเทศบาล)
61. ร.ร. วัดห้วยจระเข้วิทยาคม
63. ร.ร. มารีย์วิทยา นครราชสีมา
70. สโมสรกรีฑา ร.ร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
71. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
72. ร.ร. อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
73. ส่วนบุญโญปถัมลำพูน
74. ร.ร. อุดรพิทยานุกูล
75. ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร
76. ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง
78. ร.ร. ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร
79. เทศบาลเมืองสุรินทร์
81. ร.ร. ศรีไผทสมันต์
85. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
86. ร.ร. เปี่ยมรัก
88. ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น
89. ร.ร. หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
90. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
91. ร.ร. เวียงสระ
92. ร.ร. กีฬาจังหวัดเชียงใหม่
93. เทศบาลนครนนทบุรี
96. ชมรมกรีฑาจังหวัดสมุทรสงคราม
98. สพม.นครศรีธรรมราช
99. ร.ร. ศรียาภัย
102. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
104. ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม
106. เทศบาลเมืองทุ่งสง108. ชมรมกรีฑาเทศบาลตำบลนาทวี
109. สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
110. ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา
112. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
116. ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
118. ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
121. ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
127. ร.ร. นนทรีวิทยาคม อบจ.ปราจีนบุรี
131. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาเจริญ A
133. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
134. ร.ร. พัทลุง
138. ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
141. ร.ร. วิเชียรมาตุ
145. ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต
151. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม
152. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
154. ร.ร. พะเยาพิทยาคม
157. สโมสรทหารอากาศ A
159. ร.ร. กระเทียมวิทยา
165. ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
167. ร.ร. ขามแก่นนคร
168. ร.ร. เหล่าคามพิทนยาคม รัชมังคลาภิเษก

บุคคล
- ขวัญจิรา ด้ามพรม
- กัณฐิกา ชูจันทร์
- นัฏฐกมล มนเหมย
- ไอศิกา แก้วยงกฎ
- กนกวรรณ ศรชัย
- สุกฤษฏิ์ วรรณกูล
- สิรภพ ธนะศรี
- พัสกร วิไลกิจ
- ศุลีพร หล่ออินทร์
- อภัสสร นิลาทะวงษ์
- กัญญาณัท กลิ่นน้ำหอม

_______________

อนุชนชาย
ทีม
2. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
3. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี
4. ร.ร. ร่องคำ
5. ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา
6. ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
7. ร.ร เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
8. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร
10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคเหนือ
11. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
12. ร.ร. พนางตุง
13. ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี
14. ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง
15. ร.ร. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
18. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครแม่สอด
19. กองปราบ
20. กองปราบ 2
21. ร.ร. พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
22. เทศบาลนครตรัง
25. ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย
26. ร.ร. วรนารีเฉลิม-ศรียาภัย
28. ร.ร. สามพรานวิทยา
29. ร.ร. ห้วยคตพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุทัยธานี
30. ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ
31. ร.ร. พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
32. ร.ร. ยอแซฟวิทยา จันทบุรี
35. ร.ร. นางรอง
37. ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
42. ร.ร. หานโพธิ์พิทยาคม
43. ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี
44. ร.ร. บัวขาว สมาคมกีฬา จ.กาฬสินธุ์
45. ร.ร. พรเจริญวิทยา
46. วรินฟาร์ม@พังงา
47. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
48. ร.ร. พุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์
51. ร.ร. แม่จริม
53. ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย
54. ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา
57. ร.ร. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
60. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์7๐ปีเทศบาล)
61. ร.ร. วัดห้วยจระเข้วิทยาคม
64. First Step Runners
65. 88 EIGHTY EIGHT Sport Running Club
66. กรีฑาบุรีรัมย์
67. ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
70. สโมสรกรีฑา ร.ร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
71. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
72. ร.ร. อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
73. ส่วนบุญโญปถัมลำพูน
74. ร.ร. อุดรพิทยานุกูล
75. ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร
76. ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง
78. ร.ร. ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร
79. เทศบาลเมืองสุรินทร์
81. ร.ร. ศรีไผทสมันต์
83. ร.ร. บ้านตาขุนวิทยา
85. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
86. ร.ร. เปี่ยมรัก
88. ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น
89. ร.ร. หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
91. ร.ร. เวียงสระ
92. ร.ร. กีฬาจังหวัดเชียงใหม่
93. เทศบาลนครนนทบุรี
95. ร.ร. สวีวิทยา
96. ชมรมกรีฑาจังหวัดสมุทรสงคราม
97. ร.ร. ทุ่งสง
98. สพม.นครศรีธรรมราช
99. ร.ร. ศรียาภัย
101. ร.ร. ทีปราษฎร์พิทยา
102. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
105. ร.ร. ชาติตระการวิทยา
106. เทศบาลเมืองทุ่งสง
107. ร.ร. วังวิเศษ108. ชมรมกรีฑาเทศบาลตำบลนาทวี
109. สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
110. ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา
111. ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า
112. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
113. ร.ร. เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
114. ร.ร. เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
115. ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
116. ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
118. ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
121. ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
123. ร.ร. เสาธงวิทยา
125. ร.ร. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
127. ร.ร. นนทรีวิทยาคม อบจ.ปราจีนบุรี
129. ร.ร. เทศบาลสามัคคีวิทยา
130. ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชารัฐ
131. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาเจริญ A
133. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
134. ร.ร. พัทลุง
138. ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
148. ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6)
150. ร.ร. บัวน้อยวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
154. ร.ร. พะเยาพิทยาคม
156. ร.ร. บ้านดงดินแดง
159. ร.ร. กระเทียมวิทยา
161. อ.บ.ต.ทอนหงส์
163. ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง A
164. ร.ร. นานาชาติโชร์สเบอรี่
165. ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
167. ร.ร. ขามแก่นนคร
168. ร.ร. เหล่าคามพิทนยาคม รัชมังคลาภิเษก

บุคคล
- สิปปกร หนูทรัพย์
อณุชัย รอดไพรี
- ธนัทชาติ นุติทวัฒน์
- เดชาธร มีตา
- อชิร คำนึงเนตร
- พงศธร ชัยสมร
- ณัฐพล จำปี

_______________

อนุชนหญิง
ทีม
1. ร.ร.นารีนุกูล
2. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

3. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี
4. ร.ร. ร่องคำ 4. ร.ร. ร่องคำ
6. ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
8. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร
10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคเหนือ
11. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
12. ร.ร. พนางตุง
13. ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี
14. ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง
15. ร.ร. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
16. ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
18. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครแม่สอด
19. กองปราบ
21. ร.ร. พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
22. เทศบาลนครตรัง
25. ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย
26. ร.ร. วรนารีเฉลิม-ศรียาภัย
28. ร.ร. สามพรานวิทยา
34. ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย
37. ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
38. ร.ร. พรมเทพพิทยาคม
42. ร.ร. หานโพธิ์พิทยาคม
44. ร.ร. บัวขาว สมาคมกีฬา จ.กาฬสินธุ์
47. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
48. ร.ร. พุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์
50. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
53. ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย
56. ร.ร. เทศบาลวัดชุมพลคีรี
60. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์7๐ปีเทศบาล)
63. ร.ร. มารีย์วิทยา นครราชสีมา
64. First Step Runners
67. ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
68. ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย
69. ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา
70. สโมสรกรีฑา ร.ร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
71. ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
72. ร.ร. อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
73. ส่วนบุญโญปถัมลำพูน
74. ร.ร. อุดรพิทยานุกูล
76. ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง
78. ร.ร. ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร
79. เทศบาลเมืองสุรินทร์
81. ร.ร. ศรีไผทสมันต์
83. ร.ร. บ้านตาขุนวิทยา
85. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
86. ร.ร. เปี่ยมรัก
88. ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น
89. ร.ร. หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
92. ร.ร. กีฬาจังหวัดเชียงใหม่
93. เทศบาลนครนนทบุรี
94. ร.ร. ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
95. ร.ร. สวีวิทยา
96. ชมรมกรีฑาจังหวัดสมุทรสงคราม
97. ร.ร. ทุ่งสง
98. สพม.นครศรีธรรมราช
99. ร.ร. ศรียาภัย
102. ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
104. ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม
105. ร.ร. ชาติตระการวิทยา
106. เทศบาลเมืองทุ่งสง
108. ชมรมกรีฑาเทศบาลตำบลนาทวี
110. ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา
111. ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า
112. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
114. ร.ร. เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
115. ชมรมกรีฑาจังหวัดฉะเชิงเทรา
121. ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
127. ร.ร. นนทรีวิทยาคม อบจ.ปราจีนบุรี
130. ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชารัฐ
131. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาเจริญ A
132. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาเจริญ B
133. ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
134. ร.ร. พัทลุง
137. ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
138. ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
139. ร.ร. มัธยมจิตจัณ
142. ร.ร. ชำป่างามวิทยาคม
148. ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6)
150. ร.ร. บัวน้อยวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
154. ร.ร. พะเยาพิทยาคม
156. ร.ร. บ้านดงดินแดง
159. ร.ร. กระเทียมวิทยา
162. ร.ร. สตรีราชินูทิศ
163. ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง A
164. ร.ร. นานาชาติโชร์สเบอรี่
165. ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
167. ร.ร. ขามแก่นนคร
168. ร.ร. เหล่าคามพิทนยาคม รัชมังคลาภิเษก

บุคคล
- ปนัดดา ธุระพระ
- ทอป่าน สุดาเดช
- ชัญญา กานิ
- ชานเทลล์ มอริซเซ็ตต์
- กุลนิดา อุปพงษ์
- พรพรรษา โยธานันท์
- ศุภกานต์ บุญผุดผ่อง

- ธัญพิสิษฐ์ กำจัด

 _______________

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม