สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาประเภทถนน ( Road Races )

กรีฑาประเภทถนน

กรีฑาประเภทถนน นักกรีฑาต้องวิ่งบนถนนซึ่งทำเครื่องหมายไว้ชัดเจนแล้ว และพื้นถนนต้องไม่ใช่พื้นที่อ่อนนุ่ม เส้นเริ่มและเส้นชัยจะให้

อยู่ในบริเวณสนามกรีฑาก็ได้ ระยะทางในการแข่งขัน ได้แก่วิ่ง 15 กิโลเมตร วิ่ง 20 กิโลเมตร วิ่ง 25 กิโลเมตรวิ่ง 30 กิโลเมตร และ วิ่ง

มาราธอน ( Marathon) 42 .195 กิโลเมตร ชายและหญิง