สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาประเภทวิ่งข้ามทุ่ง ( Cross - Country Races )

ประเภทวิ่งข้ามทุ่ง

การแข่งขันวิ่งข้ามทุ่ง ( Cross Country Races) คือ การแข่งขันที่วิ่งไปตามภูมิประเทศที่กำหนด อาจเป็นเนินเขา ทางลาดเอียง ทุ่ง

หญ้าเป็นต้น มีระยะทาง 4 – 6 กิโลเมตร สำหรับนักกีฬาหญิง ระยะทาง 8 -12 กิโลเมตร สำหรับนักกีฬาชายภาพ